Regulamin ZFŚS

R E G U L A M I N

Z A K Ł A D O W E G O    F U N D U S Z U    Ś W I A D C Z E Ń

S O C J A L N Y C H    E M E R Y T Ó W   I   R E N C I S T Ó W

 

I  Podstawa Prawna

§ 1

1.  Niniejszy regulamin określa wewnętrzne zasady i opracowany jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z póź. zm.

b)    Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr  79, poz. 854 z póź. zm.)

c)     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349)

d)    Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)

2.    Przez pojęcie „ Zespół ” rozumie się Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gdańsk-Wrzeszcz z siedzibą na ul. Traugutta 92 w Gdańsku

– Dział Socjalny Emerytów i Rencistów z siedzibą na ul. Piramowicza 2  w   Gdańsku.

Przez Związki Zawodowe rozumie się Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Gdańsku, Komisja Międzyzakładowa Pracowników      Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku.

Przez pojęcie „Dyrektorzy Szkół” rozumie się dyrektorów placówek oświatowych Miasta Gdańsk.

II  Zasady tworzenia funduszu socjalnego emerytów i rencistów

§ 2

 1. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych i przebywających na rencie nauczycieli tworzy się w wys. 5% funduszu emerytur i rent przechodzących na emeryturę nauczycieli z Karty Nauczyciela.
 2. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych i przebywających na rencie pracowników administracyjnych i obsługowych tworzy się w wys. 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej roku poprzedniego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki. Dotyczy to także nauczycieli nie nabywających praw do emerytury nauczycielskiej (NE). Zasada o której mowa w pkt. 2 dotyczy osób wymienionych w dziale III, § 3, pkt.4.
 3. Fundusz zwiększają:

1)      opłaty osób korzystających z usług zakładowej działalności socjalnej,

2)      odsetki od środków funduszu,

3)      darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych.

 

III Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 3

Do świadczeń funduszu socjalnego uprawnieni są:

1)      emeryci i renciści pobierający własne świadczenia – od następnego roku po przejściu na emeryturę lub rentę, (świadczenia nauczycieli oznaczone symbolami: NE – emerytura, NI – renta inwalidzka, PCN – choroba zawodowa, PPN – renta wypadek przy pracy, PDN – renta wypadek w drodze, oraz EWK- emerytury wcześniejsze ze względu na chore dziecko), oraz nauczyciele którzy otrzymują świadczenie emerytalne w oparciu o przepisy ogólne,

2)      emeryci i renciści  ze zlikwidowanych placówek i jednostek oświatowych,

3)      członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 2

4)      emeryci i renciści pobierający renty rodzinne:

a)      członkowie rodzin uprawnieni do pobierania renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście byłym pracowniku oświaty,

b)      emeryci i renciści byli pracownicy oświaty pobierający renty rodzinne po zmarłym współmałżonku,

5)      członkowie rodzin emeryta i rencisty posiadający własne dochody mogą korzystać z usług socjalnych za pełną odpłatnością.

§ 4

Członkami rodziny, o których wyżej mowa są:

1)      pozostające na utrzymaniu i wychowywaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole nie dłużej niż do ukończenia 26 lat (osoby niepełnosprawne w  stopniu znacznym niepełnosprawności bez względu na wiek),

2)      współmałżonkowie.

IV     Zasady działania komisji socjalnej

§ 5

 1. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją tworzą osoby delegowane pisemnie przez  organizacje wymienione w § 1 pkt 2 W skład komisji wchodzi 10 osób będących przedstawicielami: jeden z Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, trzech ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, trzech z NSZZ „Solidarność”, trzech z placówek oświatowych.

Skład komisji  załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2.   Pracą Komisji kieruje przewodniczący (wybrany przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu) w oparciu o przepisy Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

§ 6

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach raz w miesiącu.
 2. Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący Komisji.
 3. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkiem każdego członka komisji.
 4. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.
 5. Opinia Komisji o przyznaniu lub odmowie przyznana świadczenia zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do kierującego obradami Komisji.
 6. Członek Komisji, na czas rozpatrywania jego wniosku, opuszcza salę, w której odbywa się posiedzenie.
 7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 8. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.
 9. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie.

10.  W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na realizację przyznanych świadczeń.

11.  Kadencja Komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia odbycia pierwszego posiedzenia komisji.

§ 7

Do zadań Komisji należy:

 1. Opracowywanie projektu wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na udzielanie świadczeń indywidualnych.
 2. Opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych.
 3. Bieżąca analiza poniesionych wydatków.
 4. Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu.
 5. Przedkładanie dyrektorowi ZEAS – u do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

§ 8

 1. Komisja stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

2.   Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

3.   Komisja kieruje się zasadami bezstronności, sprawiedliwości oraz gospodarności

 

V         Przeznaczenie funduszu świadczeń socjalnych

§ 9

Fundusz socjalny emerytów i rencistów przeznaczony jest na:

1)      pomoc rzeczową lub finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – raz w roku, z wyjątkiem wypadków losowych,

2)      wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczno-leczniczych, leczenie sanatoryjne, wczasy turystyczne,

3)      krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży,

4)      wypoczynek rekreacyjny, świąteczny, wycieczki krajowe i  zagraniczne,

5)      działalność kulturalno-oświatowa, sportowo – rekreacyjna, zakup biletów wstępu na imprezy,

6)      imprezy okolicznościowe – spotkania wigilijne, wielkanocne i inne,

7)      wsparcie finansowe z okazji „Dnia Seniora” w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do Regulaminu z okazji jubileuszu dla emerytów i rencistów kończących  75, 80, 85, 90, 95 lat.

Dla emeryta kończącego 100 lat – 200% przyznanego wsparcia finansowego określonego w załączniku Nr 2 do Regulaminu.

8)      działalność o charakterze socjalnym w postaci zapomogi świątecznej – Święta Bożego Narodzenia – załącznik Nr 2 i 9 do Regulaminu,

9)      inną działalność socjalną, usługi socjalne (np.: zakup wiązanek kwiatów, kart okazjonalnych itp.).

§ 10

Z funduszu mogą być udzielane pożyczki  mieszkaniowe.

VI         Warunki i zasady udzielania świadczeń socjalnych

§ 11

Przyznawanie i wysokość dofinansowania świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej świadczeniobiorcy.

§ 12

 1. Podstawę do przyznania świadczeń uprawnionemu emerytowi lub renciście stanowi łączny średni dochód netto z minionego roku kalendarzowego wszystkich członków rodziny (wymienionych w dziale III, § 4) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, przypadający na jedną osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu o sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy i członków jego rodziny, które stanowi załącznik Nr 10 do Regulaminu.

W przypadku separacji należy ją udokumentować orzeczeniem sądu.

2.    Dochodem netto, o którym mowa w pkt 1, są przychody opodatkowane i nieopodatkowane ze wszystkich źródeł. W przypadku nie posiadania dochodów przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń z Funduszu lub któregoś z członków jej rodziny, wnioskodawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności złożonych przez świadczeniobiorcę wykazanego w oświadczeniu dochodu, pracownik Działu Socjalnego ma prawo prosić o przedłożenie (do wglądu) zeznania podatkowego, za miniony rok kalendarzowy świadczeniobiorcy i jego członków rodziny. Brak oświadczenia lub odmowa przedłożenia swego i członków rodziny zeznania podatkowego traktowane jest za wyrażenie zgody do stosowania najniższych kwot dopłat.

§ 13

Osoba ubiegająca się o świadczenie ma obowiązek złożyć do Działu Socjalnego wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu.

§ 14

 1. Wysokość dopłaty  do wczasów, wczasów turystycznych, wczasów leczniczych, sanatoriów,  wycieczek, wypoczynku dzieci, wypoczynku sobotnio – niedzielnego, wypoczynku świątecznego, określają tabele odpłatności, stanowiące załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 2. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć:

1)   wniosek o dofinansowanie do wczasów – załącznik Nr 4 do Regulaminu,

2)   wniosek o dofinansowanie do wczasów turystycznych – załącznik  Nr 3 do Regulaminu,

3)      wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci – załącznik Nr 5 do Regulaminu.

4)   wniosek o dofinansowanie do wycieczki – załącznik Nr 6 do Regulaminu.

3.  Dopłata do wczasów wypoczynkowych  (7 – 14 dniowych), profilaktyczno –  leczniczych (7 – 21 dniowych), leczenia sanatoryjnego (7 – 21 dniowych), zakupionych przez Zespół oraz zakupionych indywidualnie przez emeryta lub rencistę, potwierdzonych rachunkiem, Fakturą VAT lub innym dowodem wpłaty może być przyznana raz na 2 lata   (z wyjątkiem dopłat do sanatorium ze skierowaniem). Wnioski o dopłatę można składać przed rozpoczęciem wczasów i po ich wykorzystaniu.

4.    Osoby korzystające z dopłaty do wczasów stacjonarnych,  profilaktyczno -leczniczych (z wyjątkiem dopłat do sanatorium ze skierowaniem), nie mogą w tym samym roku otrzymać dofinansowania do wycieczki krajowej – kilkudniowej oraz wycieczki zagranicznej. Nie podlegają finansowaniu dodatkowe usługi prowadzone przez organizatorów wczasów takie jak: kurs na prawo jazdy, kurs jeździecki itp.

5.    Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie  – wczasy turystyczne, może być przyznana raz na 2 lata, przy czym emeryci i renciści, którzy wykorzystują wczasy turystyczne nie mogą jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do wczasów stacjonarnych.. Termin składania wniosków od 1 marca  do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

6.    Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży zakupionego indywidualnie przez emeryta lub rencistę może być przyznawana raz w roku. Wnioski o dopłatę można składać przed rozpoczęciem wypoczynku lub po zakończeniu dołączając dokumentację.

7.    Wycieczki krajowe i zagraniczne organizowane przez Zespół oraz zakupione indywidualnie  mogą być  finansowane zgodnie z zasadą

1)   uczestnik wycieczki krajowej i zagranicznej kilkudniowej w danym roku nie może korzystać z zapomogi socjalnej (z wyjątkiem wypadków losowych),

2)  listę uczestników zatwierdza Komisja Socjalna. W przypadku większej ilości wniosków na wycieczkę niż zorganizowano miejsc, pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach,

3) dopłata do wycieczki zakupionej indywidualnie nastąpi na podstawie przedłożenia ( przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu ) F-ry Vat lub innego dowodu wpłaty za wycieczkę.

4)   uczestnictwo w wycieczce krajowej jednodniowej nie wyklucza ubieganie się o wyjazd na wycieczkę kilkudniową krajową lub zagraniczną,

5)   dofinansowanie do wycieczki krajowej można otrzymać jeden raz w roku, dofinansowanie do wycieczki zagranicznej jeden raz na dwa lata.

W przypadku zorganizowania wycieczki, na której nie ma licencjonowanego pilota, kierownikiem wycieczki jest pracownik Działu Socjalnego lub inna osoba wyznaczona przez kierownika Działu. Kierownik wycieczki nie ponosi odpłatności za uczestnictwo w wycieczce.

8.    W wypoczynku świątecznym udział mogą brać wyłącznie osoby samotne, jeden raz w roku. Listę uczestników zatwierdza Komisja Socjalna.

9. Wypoczynek rekreacyjny organizowany jest przez Zespół. Emeryt lub rencista może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku rekreacyjnego jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 15

Jednorazową zapomogę ustala się w wys. max 200 % aktualnego najniższego wynagrodzenia. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy .

Wniosek o przyznanie zapomogi – załącznik Nr 7 do Regulaminu.

§ 16

Emeryt lub rencista może otrzymać po dwa bilety na imprezę kulturalną, sportowo – rekreacyjną ze zniżką 80% pod warunkiem, że bilety zostały zakupione przez Zespół na podstawie uprzednio zatwierdzonego preliminarza imprez. 

§ 17

 1. Wysokość środków na dofinansowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych,   wsparcia finansowego z okazji jubileuszu, zapomóg, upominków, zapomóg świątecznych, różnych form wypoczynku określa roczny preliminarz wydatków.

2.   Kwotę bazową decydującą o wysokości otrzymanych świadczeń ustala się raz w roku.

VII       Warunki i zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych

§ 18

 1. Decyzje o udzielaniu i umarzaniu pożyczek mieszkaniowych podejmowane są na posiedzeniach Komisji Socjalnej w miesiącach: marzec,  czerwiec,  październik.
 2. Pożyczkę mieszkaniową można uzyskać do wysokości  3 500 zł

Maksymalny termin spłaty – 35 miesięcy

Pożyczki udzielane będą w ramach posiadanych środków, o przyznawaniu   pożyczki decyduje między innymi kolejność składania wniosku.

 1. Wniosek o przyznanie pożyczki – załącznik Nr 8 do Regulaminu.
  1. Udzielenie pożyczki wymaga poręczenia:

1)       jednej osoby przy wnioskowaniu o przyznanie pożyczki do 2 000 zł,

2)      dwóch osób przy wnioskowaniu o przyznanie pożyczki powyżej 2 000 zł  mających stałe zatrudnienie.

 1. Zasady spłaty pożyczki określa umowa.
 2. Pożyczka może być umorzona:

1)      w przypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pożyczkobiorcy – wniosek o umorzenie winien być wszechstronnie umotywowany oraz zawierać dokumenty potwierdzające fakty dotyczące szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej. O wysokości umorzenia decyduje Komisja, lecz nie może być większe niż 50% udzielonej pożyczki,

2)      w  przypadku śmierci pożyczkobiorcy umorzenie nie może przekroczyć 50% udzielonej pożyczki – podstawą umorzenia pożyczki stanowi akt zgonu zmarłego pożyczkobiorcy.

VIII  Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Zasady i kierunki wykorzystania środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów ustalają w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Gdańsku i Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność,, w Gdańsku oraz dyrektorzy – przedstawiciele placówek oświatowych.
 1. Obowiązek organizowania działalności socjalnej  należy do działu socjalnego działającego w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska funduszem administruje dyrektor ZEAS w Gdańsku –Wrzeszczu.
 2. Działalność socjalna prowadzona  jest w oparciu o porozumienia placówek oświatowych z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gdańsku, zgodnie z rocznym planem finansowym oraz preliminarzem wydatków  zatwierdzonym przez Dyrektora  ZEAS.
 3. Zmiany rocznego planu dochodów i wydatków funduszu socjalnego mogą być dokonywane w takim samym trybie, w jakim nastąpiło zatwierdzenie.

§ 20

Świadczenia z funduszu socjalnego nie posiadają charakteru roszczeniowego.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 21

Nie wykorzystane środki funduszu przechodzą na rok następny.

§ 22

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie na wniosek każdej ze stron.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisy przedstawicieli:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału w Gdańsku

Prezes  Oddziału ZNP w Gdańsku Alina Molska

 

—————————————————————————————-

NSZZ „Solidarność”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania

w Gdańsku

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku Bożena Brauer

 

—————————————————————————————-

Gdańsk, dnia  1 paździenika 2011 r.

Z a ł ą c z n i k  nr  2

T A B E L A

Dofinansowania do wycieczki krajowej, wycieczki zagranicznej, wypoczynku rekreacyjnego, wypoczynku świątecznego, wczasów wypoczynkowych, wczasów profilaktyczno – leczniczych, sanatoriów, kolonii, obozów i zimowisk

Kwota bazowa wycieczki krajowej – 1700 zł

Kwota bazowa wycieczki zagranicznej – 1700 zł 

Kwota bazowa wypoczynku sobotnio – niedzielnego – 500 zł 

Kwota bazowa wypoczynku świątecznego – 1100 zł

Kwota bazowa wczasów wypoczynkowych – 1600 zł

Kwota bazowa wczasów profilaktyczno – leczniczych – 1600 zł

Kwota bazowa sanatoriów – 1100 zł

Kwota bazowa kolonii, obozu, zimowiska – 1600 zł

Rzeczywisty koszt w przypadku gdy jest nie wyższy od kwoty bazowej

 

Lp. Dochód  (netto) na członka rodziny w zł   od – do Procent dofinansowania
1.          do        –    1 600 80%
2.      1 601        –      2 100 70%
3.     2 101       –     2 600 60%
4.     2 601       –     3 100 50%
5.      3 101       –   powyżej 40%

T A B E L A

Dopłat do wczasów turystycznych

Kwota bazowa – 600,-

Lp. dochód (netto) na członka rodziny w zł od   –  do Procent dofinansowania
1.      do  – 1 500 100%
2. 1 501 – 2 000 90%
3. 2 001 – 2 500 80%
4.   2 501 –  powyżej 70%

T A B E L A

Wsparcie finansowe z okazji jubileuszu

Kwota bazowa – 900,-

Lp. dochód (netto) na członka rodziny w zł od   –  do Procent wsparcia finansowego
1.      do  – 1 500 100%
2. 1 501 –  2 500 90%
3.      2 501 –  powyżej 80%

T A B E L A

Zapomogi Świąteczne

Kwota bazowa – 400,-

Lp. dochód (netto) na członka rodziny w zł od   –  do Procent wartości talonu
1. do 1 500 100% 
2. 1 501 – 2 000 90%
3. 2 001 – 2 500
80%
4. 2 501 – powyżej
70%

 

Z a ł ą c z n i k   Nr 1

S K Ł A D    K O M I S J I      S O C J A L N E J

NSZZ ,, SOLIDARNOŚĆ”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

1.         Barbara Markiewicz                                                  –           przewodnicząca

2.         Maria Pełdjak                                                            –           członek

3.         Halina Ręczmin                                                         –           członek

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Zarząd Oddziału w Gdańsku

4.         Krystyna Pędziwiatr                                                   –           członek

5.         Barbara Mienik                                                          –           członek

6.         Edmund Bugajski                                                   –           członek

 

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli w Gdańsku – przedstawiciele   

7.         Mariola Paluch           / Gimnazjum Nr 10 /              –           członek

8.         Mariola Wachowiak  / Przedszkole Nr 31 /               –           członek

9.         Maria Sapińska         / Szkoła Podstawowa Nr 15 /  –           członek

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik Działu Socjalnego

10.       Anna Zamiejska                                                        –           członek