Pytania i odpowiedzi

W związku z wnioskiem z dnia 22 listopada 2016 r. o dostęp do informacji publicznej, przekazujemy odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy Gdańskie Centrum Usług Wspólnych posiada dokumentację ochrony danych osobowych wymaganą ustawą o ochronie danych osobowych oraz stosownych rozporządzeń?- Tak. Dostępne do wglądu w załącznikach znajdujących się w zakładce „Zarządzenia Dyrektora”, w Załączniku Nr 5.
  • Czy w Centrum Usług Wspólnych pracownicy zostali przeszkoleni z ustawy o ochronie danych osobowych?- Tak. Zostali przeszkoleni.
  • Czy w Centrum Usług Wspólnych jest wyznaczony ABI?- Tak, jest wyznaczony.
  • Czy w ramach prac Centrum Usług Wspólnych zostały podpisane z dyrektorami szkół, przedszkoli i gimnazjów stosowne porozumienia?- Nie zostały podpisane porozumienia.
  • Czy W jaki sposób Dyrektor Centrum Usług Wspólnych pozyskuje dane osobowe do realizacji zadań z jednostek?- Zgodnie z zapisami art 10 d Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
  • Czy w CEntrum Usług Wspólnych był przeprowadzany audyt z ochrony danych osobowych?- Nie, nie był przeprowadzany audyt.