Struktura organizacyjna

1. GCUW wykonuje w szczególności:

1) Przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów
i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz     zmiany zatwierdzonych
planów finansowych,

2) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, która obejmuje:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje:
– przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
– prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
– okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
b) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych,
c) przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, m.in. Systemu Informacji Oświatowej,
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i kadrowej za wyjątkiem akt osobowych pracowników,
e) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
f) sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych,
g) prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
h) windykację należności.

3) Prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:
a) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
b) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

4) Prowadzenie obsługi kadr jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji w systemie kadrowym,
b)rozliczanie delegacji,
c) wspomaganie dyrektorów jednostek obsługiwanych w prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,

5) Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. ze środków UE, dotacji z budżetu państwa dla jednostek obsługiwanych.

6) Prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych, dokumentów płacowych, dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które obejmuje:
a) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
b) zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem,
c) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
d) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłych pracowników nie będących nauczycielami zlikwidowanych jednostek oświatowych,
e) sporządzania zaświadczeń o wynagrodzeniu byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych,
f) sporządzanie, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego uwierzytelnionych kopii dokumentów na potrzeby byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych oraz instytucji zewnętrznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

7) Zapewnienie realizacji zadań z zakresu służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz jednostek obsługiwanych.

8) Obsługa zadania dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Miasta Gdańska oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych.

9) Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w danej jednostce obsługiwanej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o dokumenty przygotowane, zatwierdzone i przekazane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych.
a) Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

10) Obsługa wspólnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Miasta Gdańska zgodnie z obowiązującym Statutem.

11) Prowadzenie spraw dotyczących zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Gdańska.

12) Prowadzenie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych.

2.Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowopłacowej oraz szkoleń.

3.GCUW zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.

UCHWAŁA NR XXVIII/711/16
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

do pobrania tutaj.