Statut

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej GCUW lub Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej w szczególności na podstawie:
1)Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446)
2)Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. 814)
3)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)
4)Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn.zm.)
5)niniejszego Statutu

2.Centrum ma swoją siedzibę w Gdańsku. Centrum działa w granicach administracyjnych Miasta
Gdańska.

3.Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP.

4.Gdańskie Centrum Usług Wspólnych może używać nazwy skróconej GCUW lub Centrum.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania

§ 2.

1.Do przedmiotu działania Centrum należy w szczególności :

1)Przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,

2)Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, która obejmuje:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje:
– przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
– prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
– okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
b)sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych,
c)przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, m.in. Systemu Informacji Oświatowej,
d)gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i kadrowej za wyjątkiem akt osobowych pracowników,
e)prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
f)sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych,
g)prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
h)windykację należności.

3)Prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:

a)naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
b)prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

4)Prowadzenie obsługi kadr jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji w systemie kadrowym,
b)rozliczanie delegacji,
c) wspomaganie dyrektorów jednostek obsługiwanych w prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,

5)Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. ze środków UE, dotacji z budżetu państwa dla jednostek obsługiwanych.

6)Prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych, dokumentów płacowych, dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które obejmuje:

a)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
b)zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem,
c)brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
d)sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłych pracowników nie będących nauczycielami zlikwidowanych jednostek oświatowych,
e)sporządzania zaświadczeń o wynagrodzeniu byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych,
f)sporządzanie, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego uwierzytelnionych kopii dokumentów na potrzeby byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych oraz instytucji zewnętrznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

7)Zapewnienie realizacji zadań z zakresu służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz jednostek obsługiwanych.

8)Obsługa zadania dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Miasta Gdańska oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych.

9) Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w danej jednostce obsługiwanej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o dokumenty przygotowane, zatwierdzone i przekazane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych.

9 a) Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

10) Obsługa wspólnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Miasta Gdańska zgodnie z obowiązującym Statutem.

11) Prowadzenie spraw dotyczących zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Gdańska.

12) Prowadzenie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych.

2.Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowopłacowej oraz szkoleń.

3.GCUW zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.

§ 3.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych GCUW współpracuje z właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska.

Rozdział 3
Organizacja GCUW

§ 4.

1.Działalnością GCUW kieruje dyrektor.

2.Dyrektora GCUW powołuje i odwołuje ze stanowiska Prezydent Miasta Gdańska.

3.Dyrektor zarządza Centrum jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.

4.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.

5.Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca w zakresie umocowania udzielonego przez Dyrektora Centrum.

6.Mienie GCUW jest mieniem komunalnym. W skład mienia Centrum nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.

§ 5.

1.Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy swoich Zastępców i Głównego księgowego.
2.Zastępcy Dyrektora Centrum i Główny księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora Centrum a wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 6.

1.Dyrektor reprezentuje GCUW na zewnątrz.
2.Podstawą stosunku pracy Dyrektora GCUW jest umowa o pracę zawarta z pracodawcą, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Gdańska.
3.Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników GCUW, a także pełni wobec nich funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
4.Strukturę organizacyjną GCUW oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum.

Rozdział 4
Nadzór nad działalnością Centrum

§ 7.

1.Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
2.W zakresie sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Gdańska jest w szczególności uprawniony do:
1)dokonywania kontroli działalności Centrum,
2)dokonywania oceny pracy Dyrektora,
3)dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 8.

1.GCUW jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
3.Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Gdańska, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Gdańska.
4.Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Centrum z budżetem Gminy Miasta Gdańska sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 9.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Statut jest Załącznikiem Nr 1 Uchwały Nr XXVIII/711/16
Do pobrania tutaj.